Bridgestone Baltics SIA

Üldine garantiipoliis


ETTEVÕTJA BRIDGESTONE EUROPE1 ÜLDINE GARANTIIPOLIIS

1. Tagame edasimüüjale, kes ostab kauba otse meilt (edaspidi Ostja), et rehvidel, sisekummidel, veljelintidel ja protekteerimiskummil (PCT), mis kannavad Bridgestone’i mistahes kaubamärki (edaspidi Tooted) ja mille me oleme Ostjale müünud, ei esine puudusi materjalide ega töö kvaliteedi osas. Ostjale antud garantiile kehtivad alltoodud tingimused.

2. Garantiiga ei ole hõlmatud tooted, mis kuuluvad ühte järgmistest kategooriatest:
a) Tooted, mida ei ole õigesti kasutatud või käideldud (st mittesihtotstarbelisel viisil), sealhulgas, kuid mitte ainult: vale rehvirõhk, ülekoormus, ratta või rehvi kohapeal kaapimine, ebasobiva ratta kasutamine, lumekettide tekitatud kahjustused, väärkasutus ja -paigaldus, hooletus ja rehvi modifitseerimine;
b) Tooted, mida ei ole õigesti ekspluateeritud, mis hõlmab muuhulgas järgmist: rehvide asukohta ei ole muudetud sõiduki tootja soovituste kohaselt (rehvide roteerimine), rataste vale kokkujooks, kulunud vedrustus, rehvi vääral viisil paigaldamine või eemaldamine, rehvi/ratta tasakaalustamatus ja katkise rehviga sõitmine;
c) Tooted, mida on pärast Ostjale kohaletoimetamist valesti säilitatud, rikkudes ETRTO hoiustamissoovitusi, mis on avaldatud Bridgestone’i veebilehel või millega saab tutvuda veebilehel www.etrto.org või mille Bridgestone’ilt hankimiseks tuleb võtta ühendust Bridgestone’i kohaliku esindajaga. Näiteks kui Tooteid on säilitatud päikesevalguse või ereda tehisvalguse käes, kehvades ilmastikutingimustes või koos kokkusobimatute kaupadega;
d) Tooted, mida on kasutatud ettenähtust kauem, st kulumisindikaatorite nähtavale ilmumiseni;
e) Tooted, mida on parandatud, taastatud või protekteeritud, mille pinnakihti on uuendatud või mille pinnamustrit on süvendatud;
f) Tooted, mille puhul ei ole puuduse olemuse kohta piisavalt selgitavat teavet;
g) Tooted, mida on kahjustanud teel ilmnevad ohutegurid, sealhulgas, kuid mitte ainult, läbitorkamine, sisselõiked, purunemine kokkupõrkel, rehvimustrisse kinnijäänud kivikesed, narmendamine, muhud, rebendid jne;
h) Tooted, mida on kahjustanud vigased pidurid või amortisaatorid, kokkupuude õli või keemiliste ainetega, tuli või muud välised soojusallikad, vesi või muu aine, lumekettide kasutamine, purunemine või kokkupõrge, mehaanilised vigastused või tahtlik vigastus või väärkasutus või muu tegur, mille tekitatud kahju ei ole tingitud kujundusest, materjalist, töö kvaliteedist ega tootmisprotsessist;
i) Tooted, mida on kasutatud võidusõitudel, muudel autospordiüritustel või sõitmiseks maastikul, kui need ei ole selleks otstarbeks mõeldud;
j) Tooted, mis on ostetud kasutatuna või mis ei ole Euroopast ostetud ja mida kasutatakse tavaliselt väljaspool Euroopat;
k) Tooted, mida kasutatakse originaalvarustusena uutel sõidukitel ja millele kehtib sõiduki tootja garantii (toodud sõiduki garantiidokumentides);
l) Tooted, millele on tekitanud kahju Ostja või lõppkasutaja väär tegevus või tegevusetus.

3. Ostja võib vastavalt nendele garantiitingimustele esitada kahjunõude viie aasta jooksul alates tootmiskuupäevast eeldusel, et:
i) Ostja on Toote lõppkasutajale või -ostjale edasi müünud kahe aasta jooksul alates selle ostmisest meie käest; ning
ii) Ostja teavitab meid puudusest 30 päeva jooksul pärast puuduse avastamist.
Hiljem esitatud kahjunõuetele garantii ei kohaldu.

4. Kui kohalikud õigusnormid ei sätesta teisiti, siis pakume Ostja kahjunõudega nõustumisel oma äranägemise järgi üht järgmistest heastamisvõimalustest:
– Toote puudusega osa parandamine, sh toote parandamiseks vajalik töö ja teenused;
– Puudusega Toote vahetamine samalaadse Toote vastu;
– Esialgselt Toote eest tasutud hinna vähendamine, võttes arvesse järgmisi asjaolusid:
i) rehvide puhul rehvimustri esialgne sügavus ja selle sügavus puudusest teavitamise hetkel;
ii) uue PCT ja valmisrehvides sisalduva PCT puhul kahjustatud materjal kilogrammides või meetrites, võttes valmisrehvide korral arvesse sellistes rehvides keskmiselt kasutatud PCT kogukaalu;
iii) teiste Toodetele puhul seda, kui palju on lõppkasutaja või -ostja alates Toodete kättesaamisest neid kasutanud.

Kahjunõue vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates kahjunõudega hõlmatud Toodete Bridgestone'ile esitamisest või allpool alapunktides i–iii nimetatud asjaolude ilmnemisest.

Toode, mille kohta kahjunõue esitatakse, toimetatakse Ostja kulul Bridgestone’i volitatud garantiiremondikeskusesse. Kahjunõude rahuldamise korral hüvitatakse veokulud mõistlikul määral kas esitatud arve alusel, kuid mitte suuremas summas kui 25 EUR , või siis Bridgestone’i eelneval nõusolekul. Kui veokulud on suuremad kui 25 EUR, teavitab Ostja sellest Bridgestone’i ette ja viimane otsustab, kas:
i) nõustuda kuludega, mis on suuremad kui 30 EUR; või
ii) võimalusel vaadata rehv üle kohapeal; või
iii) võimalusel teha otsus garantii kehtivuse kohta ilma rehvi reaalse ülevaatuseta, st fotode jne alusel.
Garantii alusel esitatud heastamisnõude rahuldamata jätmise korral on Ostjal õigus rehv 10 tööpäeva jooksul oma kuludega Bridgestone’i volitatud garantiiremondikeskusest ära viia. Pärast 10 päeva möödumist võib Bridgestone selle jäätmena kõrvaldada.
Meie esindajad või volitatud isikud teevad lõpliku otsuse selle kohta, kas Toode on puudusega või mitte ning kas puudus(ed) on tingitud töö kvaliteedist või materjalist.
Bridgestone ei kanna mingil juhul vastutust juhusliku või kaudse kahju eest, mille on põhjustanud Toote kasutamine või mis on tekkinud selgelt väljendatud või eeldatava garantii rikkumisest.

5. Käesolevaga kinnitame, et garantiitingimused kehtivad ainult Ostjatele, s.t edasimüüjatele, kes oma äritegevuse raames ostavad Tooteid otse meilt edasimüügi eesmärgil, ning ainult seoses sellisel viisil ostetud Toodetega. Käesolevatest garantiitingimustest tulenevaid õigusi ei saa kolmandatele isikutele edasi anda – me ei ole kohustatud osutama garantiiteenuseid sellistele kolmandatele isikutele. Punkti 5 sätted ei mõjuta tarbijate õigusi esitada nõudeid üldkohaldatavate õigusaktide alusel.

6. Need selgelt väljendatud, piiratud ja lepingulised garantiitingimused kehtivad kõigi muude garantiitingimuste asemel, olgu need siis selgelt väljendatud või eeldatavad, sealhulgas eeldatav garantii müügikõlblikkuse ja teatavaks otstarbeks sobivuse kohta.

7. Nendele garantiitingimustele kohaldatakse selle riigi seadusi, kus Tooted Ostjale müüdi.

8. Need garantiitingimused kehtivad Ostjaga sõlmitud müügitehingute puhul ja neid võidakse tulevaste müügitehingute korral igal ajal muuta mistahes teabevahetuskanali vahendusel, sh asjakohase riigi veebisaidile postitamisega. garantiitingimused asendavad mistahes varasemal kuupäeval välja antud garantiitingimusi.

Need garantiitingimused ei takista tarbijatel esitada Ostja vastu kahjunõudeid vastavalt kohalikele õigusaktidele. Sellisel juhul kehtib punkt 5.